Všeobecné obchodné podmineky Penziónu BĚLÍN


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na ubytovacie a iné služby poskytované Penziónom BĚLÍN.
1.2 Odporúčame zákazníkom oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Penzión si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke penziónu. Rezerváciou služieb klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

2. REZERVÁCIE UBYTOVACÍCH SLUŽIEB
2.1 Rezerváciu je možné vykonať telefonicky, e-mailom, poštou alebo osobne na recepcii penziónu.
2.2 V prípade e-mailovej rezervácie a rezervácie poštou zašle penzión zákazníkovi ponuku s uvedenou cenou za služby.
2.3 Zmluva vzniká potvrdením rezervácie zo strany penziónu.
2.4 Každý ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ubytovací poriadok penziónu ako aj VOP. Rezerváciou hosť súhlasí s VOP .
2.5 Ustanovenia tohto článku VOP platia aj pre ubytovanie skupín, s tým, že osoba, ktorá vykonala skupinovú rezerváciu zodpovedá za záväzky voči penziónu.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY.
3.1 Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom penziónu. Hosť platí za pobyt vždy pri nástupe na ubytovanie na základe predloženia účtu resp. faktúry spolu s vyúčtovaním poskytnutých záloh zo strany klienta.
3.2 Aktuálny cenník je k dispozícii na stránkach Penziónu BĚLÍN ako aj na recepcii penziónu.
3.3 Penzión, ako poskytovateľ služieb má právo zverejnené ceny zmeniť, pričom nadobúdajú platnosť momentom zverejnenia.
3.4 V prípade, že zálohová platba za objednanú službu nebude uhradená v termíne, penzión má právo zrušiť rezerváciu a tým aj odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté Storno poplatky, ktoré sú uvedené v bode č.4.

4. STORNO PODMIENKY (PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE)
4.1 Penzión je oprávnený účtovať storno poplatky vopred objednaných služieb v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu pobytu alebo objednanej služby, alebo jej časti. Oznámenie zrušenia rezervácie pobytu, služby, alebo jej časti penzión prijíma iba písomnou formou. Penzión je oprávnený účtovať zrušenie rezervácie aj v prípade, že hosť zrušenie neoznámi penziónu. Penzión účtuje storno poplatky podľa nasledovných pravidiel:
• zrušenie pobytu viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
• zrušenie pobytu 28 až 15 dní pred nástupom je storno poplatok 50 % z ceny ubytovania.
• zrušenie pobytu menej ako 14 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100 % z ceny ubytovania.

5. UBYTOVANIE A SLUŽBY
5.1 Penzión je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na prichystanie rezervovanej izby pred uvedeným termínom, ak to bolo dohodnuté pri uzatváraní zmluvy.
5.2 Klient je povinný v deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. ak nebolo dohodnuté inak. V prípade, že klient odovzdá izbu po tomto termíne, penzión je oprávnený účtovať jednorázový poplatok 20€.
5.3 Penzión je povinný umožniť klientovi, aby si mohol uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste (v trezore). Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá penzión len v obmedzenej miere.
5.4 Pobyt klienta v hoteli upravuje Ubytovací poriadok penziónu BĚLÍN a prevádzkový poriadok penziónu.
5.5 Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby, akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii penziónu. Na dodatočné reklamácie penzión nemusí brať zreteľ.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
6.1 Penzión BĚLÍN spracováva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
6.2 Penzión spracováva osobné údaje klientov za účelom rezervácie ubytovacích služieb. Na základe zákona 108/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky sú osobné údaje klientov spracovávané bez súhlasu dotknutej osoby. Kontaktné údaje, najmä telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie poskytnuté osobné údaje sú spracovávané len so súhlasom dotknutej osoby, ktorá môže kedykoľvek požiadať o ich opravu, prípadne výmaz.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
7.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
7.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ penziónu si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa penziónu a v priestoroch penziónu a na recepcii.
7.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2018


Identifikačné údaje

Názov firmy: Ing. Filip Bělín - Penzión BĚLÍN
Sídlo: Tatranská Lomnica 50, 059 60, Vysoké Tatry
IČO: 33 090 513
DIČ: 1031971237
Registrácia: OÚ Poprad, živ. reg. 706-6052